Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Bemærkninger til budgetforslag for Køge 2019 - 2022

I forbindelse med forhandlingerne om et nyt budget for Køge Kommune i 2019, er der iværksat en offentlig høring i perioden frem til 6. september 2018. Radikale Venstre i Køge (RVK) skal i denne anledning afgive nedenstående bemærkninger.


Det fremgår af høringsmaterialet, at der i år 2019 er en styringsmæssig ubalance på 82 mio. kr. Hovedårsagerne til ubalancen er ifølge høringsmaterialet særligt følgende:  • Vemmedrupsskolen har et anlægsbehov på 86 mio. kr., hvoraf kun 20 mio. kr. bevilliget.

  • Køge Idrætspark har et anlægsbehov på 29 mio. kr. – og ikke 10 mio. kr. som oprindeligt forudset.

  • Udgifterne til ældre-, sundheds- og det specialiserede socialområde for voksne og børn har i 2017 og 2018 vist sig at være højere end forudsat. I 2017 blev det delvist løst ved at nedsætte anlægsrammen.

  • ”Almindelig” budgettilpasning på baggrund af demografi (fx mindre vækst i befolkningstallet end forventet sidste år), almindelige behov for budgetudvidelser m.v.


RVK finder det som udgangspunkt beklageligt, at Køge Kommune er blevet bragt i en situation, hvor der – trods kommunens i 2017 sunde økonomi – i 2019 er behov for relativt drastiske besparelser over en længere årrække. Det er RVKs opfattelse, at en række af de problemer, der ifølge høringsmaterialet har ført til den anseelige budgetmæssige ubalance, kunne have været helt eller delvist undgået gennem en strammere styring af projekterne omkring Vemmedrupskolen og Køge Idrætspark samt gennem mere præcise fremskrivninger af kommunens øvrige udgifter.


RVK anerkender, at der er behov for at gennemføre en række tilpasninger, der kan bringe budgettet i balance, og som kan gøre, at Køge Kommune fremadrettet kan undgå ”panikbesparelser” som de foreslåede.


RVK havde dog gerne set, at den nødvendige reduktion af udgifterne i langt højere grad var sket gennem driftsmæssige effektiviseringer, øget digitalisering m.m., således at nedskæringer på de egentlige driftsområder i højere grad kunne undgås. Selvom Køge Kommune på landsplan ligger på et gennemsnitligt niveau, når det drejer sig om det administrative ressourceforbrug, burde det være muligt at høste erfaringer fra andre kommuner med et lavere forbrug og derigennem nedbringe Køge Kommunes administrative ressourceforbrug. Økonomiudvalgets område burde således i langt højere grad, end det er tilfældet med det udsendte sparekatalog, holde for, når det kommer til besparelser.


I stedet har de uheldige økonomiske omstændigheder nu i stedet ført til, at der – endnu en gang – er udsendt et sparekatalog med en række forslag, der i høj grad vender den tunge ende ned rent socialt, og som i utilstrækkeligt omfang tager fat på at reducere omkostninger i Køge Kommunes administration.


Et eksempel på sådanne socialt skæve besparelsesforslag kan findes på Skoleudvalgets område, hvor der forslås voldsomme nedskæringer af tosprogsundervisning og af den gennemsnitlige tid i modtageklasserne – besparelser der, hvis de gennemføres, vi have markant negativ betydning for i forvejen meget svage og i mange tilfælde traumatiserede børn, herunder flygtningebørn fra Syrien. Besparelsen vil markant øge risikoen for, at man bringer nogle i forvejen udsatte børn og unge i endnu mere udsatte positioner. Besparelsen er ekstremt kortsigtet, har en udtalt social slagside, og vil sætte reducere chancerne for vellykket integration betydeligt, hvilket RVK finder stærkt beklageligt.


Vi finder det også stærkt uheldigt, at SFO-området med den foreslåede besparelse på 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering endnu en gang skal holde for. Dette skete allerede i sommer med det akut opståede besparelsesbehov, og altså nu igen. SFO’erne i Køge Kommune er allerede hårdt pressede, og denne besparelse bør undgås.


Tilsvarende foreslås der på Ældre- og Sundhedsudvalget besparelser, der på én gang er socialt skæve – det gælder f.eks. forslaget om reduktion af drift på hjemmeplejen – og udtryk for kortsigtede besparelseshensyn, jf. forslaget om besparelser på sundhedsfremme og forebyggelse. 


RVK bemærker også, at Børneudvalgets område vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt, hvis de foreslåede besparelser gennemføres. Hvor der på flere af de øvrige udvalgsområder i 2019 foreslås besparelser på godt 2 % af budgettet, rammes Børneudvalgets område af en samlet besparelse på knap 3,5 %. RVK skal generelt henstille til, at børneområdet i højere grad end foreslået friholdes for besparelser. Konkret finder vi især forslagene om tidligere oprykning til børnehave samt – på det foreliggende grundlag – nedlæggelsen af udviklingspædagogerne og de forebyggende rådgivere stærkt uheldige. Disse besparelser bør undgås.


Kultur- og Idrætsudvalgets område finder RVK især, at de foreslåede besparelser på de stærke kulturbærende institutioner – særligt bibliotekerne, musikskolen og Tapperiet – bør afvises. Disse tre institutioner er både veldrevne og succesrige og har stor betydning for udviklingen af Køge Kommunes kulturliv. Det vil være stærkt beklageligt, hvis ikke denne høje kvalitet og – for musikskolens vedkommende – positive indflydelse på kommunens omdømme kan opretholdes på det nuværende niveau. RVK ønsker endvidere at styrke forholdene for breddeidrætten i kommunen. Derfor mener vi, at den foreslåede besparelse på de selvejende idrætshaller i kommunen bør afvises. De selvejende idrætshaller spiller en stor rolle i lokalsamfundene og huser en lang række idrætsforeninger, som giver borgerne muligheden for at dyrke idrætten lokalt. Derimod ser vi med positive øjne på den foreslåede besparelse på eliteidrætspuljen, som vi gerne ser helt sløjfet i de kommende budgetter. Det er noget, som vi kan budgettere med, når økonomien er til det – og sådan ser vi ikke på det lige nu.


Sparekataloget er samlet set trist og uinspirerede læsning.


Vi anerkender dog den svære opgave og håber, at byrådets kommende budgetseminar vil føre til nye, holdbare og mere langsigtede strukturelle løsninger, der også på sigt grundlæggende kan forbedre kommunens økonomiske situation, så vi ikke endnu en gang – og så kort tid efter og især lang tid inden et kommunalvalg – skal ud i en så omfattende spareøvelse i Køge Kommune.