Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Bemærkninger til kommuneplan for Køge Kommune

Radikale Venstre i Køge (RVK) har haft lejlighed til at gennemlæse byrådets forslag til Kommuneplan 2017. Planforslaget er offentliggjort den 14. juni 2018 med efterfølgende offentlig høring frem til 21. september 2018, og RVK skal hermed afgive følgende bemærkninger til forslaget:


Det er generelt partiets vurdering, at forslaget til kommuneplan overordnet fremstår som et gennemarbejdet og grundigt stykke arbejde, der kan danne grundlag for en sund udvikling af Køge Kommune i de kommende år.


Det er dog samtidig vores opfattelse, at der er plads til en række forbedringer, bl.a. når det drejer sig om forhold vedr. infrastrukturen i kommunen, klimaforhold, erhvervsliv og udviklingen af kommunens boligmasse.


Bedre samling af kommunen


Det er RVKs opfattelse, at der i en kommende kommuneplan er behov for større fokus på at sikre, at infrastrukturen i kommunen i højere grad skaber sammenhæng på tværs af kommunen. Det er vores opfattelse, at der stadig er et stykke vej igen, før de to tidligere selvstændige og nu sammenlagte kommuner, Køge og Gammel Skovbo, hænger tilstrækkeligt sammen som én kommune. 


I den forbindelse er Infrastrukturen af afgørende betydning, og det er her oplagt, at der er utilstrækkelige forbindelser mellem Borup og den østlige del af kommunen, både når det drejer sig om offentlig transport, og f.eks. når det drejer sig om mulighederne for at cykle på tværs af kommunen.


Formelt er kommuneplanen for Køge kommune underlagt den såkaldte fingerplan. Fingerplanen har været betydende for, hvordan hovedstadsområdet og de omkringliggende områder skulle udvikle sig. Vi skal sikre os at udviklingen ikke knækker over og at den kun sker i dele af kommunen. Derfor ser vi med meget positive øjne på at kommunen vil bede politikkerne på Christiansborg om at ændre på fingerplanen, så vi også kan få i gang sat en udvikling i Herfølge.


En tilsvarende tilgang kunne overvejes i forhold til Køge og de omkringliggende byer, hvor en overordnet infrastrukturel ”fire-fingerplan” kunne sikre sammenhængen mellem Køge og fire fingre gående mod hhv. Ll. Skensved, Ejby-Borup, Lellinge-Vemmedrup-Bjæverskov, og Hastrup-Herfølge-Algestrup.


Øget fokus på cyklisme


Køge kommune trænger akut til et mere detaljeret cykelstisystem. Kommunen har i utilstrækkeligt omfang prioriteret cyklismen, og der mangler en række væsentlige cykelstier langs de primære transportkorridorer i kommunen.


Cykelstisystemet i og omkring Køge centrum lader også meget tilbage at ønske, særligt efter at den planlagte underføring er blevet udsat på ubestemt tid. Og selv når den kommer, vil den ikke forbinde havnen til kommunens øvrige cykelstier men ender midt i Køge Centrum. Dertil kommer, at der ikke længere eksisterer en cykelforbindelse gennem stationsområdet.


Der er således et stort behov for, at cyklismen behandles langt mere seriøst og gennemgående i den kommende kommuneplan end tilfældet er det eksisterende udkast, og RVK skal bl.a. anbefale, at der stilles krav om cykelparkeringsnormer ved kommende nybyggerier i kommunen, og at dette afspejles i kommuneplanen.


 


Klimakrav til nye bebyggelser


I kommuneplanen planlægges en række nye bebyggelser. RVK skal foreslå, at der i den forbindelse stilles klimakrav til disse nye bebyggelser således, at disse ikke efter deres ibrugtagning vil belaste klimaet. Konkret bør det således være en forudsætning, at nye bebyggelser i nye udstykninger, hvor der ikke er fjernvarme, opføres som 0-energihuse.


Det bør også indgå i kommuneplanen, at nye byggerier bør klimasikres. Dette kan eksempelvis ske gennem anvendelse af græstage eller lignende.


Mere overordnet skal RVK opfordre til, at der for Køge Kommunes side udarbejdes et grønt regnskab, som vi på borgermødet i kantinen på Rådhuset hørte var efterspurgt af virksomheder, der ønsker at etablere sig på kommunens arealer.


I nye udbudsmaterialer og -runder bør et grønt regnskab fra kommunens side ikke stå alene. Der skal fra RVKs opfordring udarbejdes en plan for, hvordan den cirkulærer økonomi kan indgå og indtænkes i samarbejde med nye entreprenører, der ønsker at bygge nyt i kommunen.


Bedre infrastruktur til el-biler


I kommunens ambition om at være en fremsynet og klimarigtig bør indgå mål om at gøre trafikken i kommunen så neutral i sin klimapåvirkning som muligt. I den forbindelse skal RVK opfordre til, at der indtænkes en bedre infrastruktur til el-biler i kommuneplanen. Konkret og på kort sigt kan dette udmøntes i planlægning og opsætning af flere ladestandere til el-biler i kommunen. I den forbindelse opfordrer RVK Køge kommune til at videreudvikle den strategiske energiplan, så investeringen og anlæggelse af solcelleanlæg ikke kun indtænkes i opvarmningen af huse. Der skal tænkes noget mere i produktionen af strøm fra solcelleanlæg, der kan gå over i ladestandere til el-biler, men også indtænkes i den daglige brug af strøm i husholdningsmaskiner og elektroniske apparater.


Digital infrastruktur


Sikring af kommunens fremtidige digitale infrastruktur spiller ikke en stor rolle i udkastet til kommuneplan. Området er behandlet men kun relativt overfladisk. Imidlertid er der ingen tvivl om, at tilstedeværelsen af en stærk og stabil digital infrastruktur er afgørende betydning både for erhvervslivet i kommunen og for tiltrækningen af nye indbyggere i kommunen.


Imidlertid er det ikke kommunens opgave at investere i digital infrastruktur. Denne opgave ligger hos de private teleselskaber, der skal finde det rentabelt at investere i opsætning af master, nedgravning af kabler m.m.


På den baggrund undrer det RVK, at kommuneplanen ikke er udformet på en sådan måde, at det gøres attraktivt for de private selskaber at investere i yderligere digital infrastruktur. I stedet stilles der eksempelvis en række krav om udformning og placering af telemaster m.m., der vil besværliggøre og fordyre udrulningen af telenet i kommunen.


Dertil kommer, at kommunen i udkastet til kommuneplan har fraveget de retningslinjer for digital infrastruktur , som Køge Kommune sammen med Region Sjælland og de øvrige kommuner i regionen har indgået med Dansk Energi og Teleindustrien i Danmark. Kommuneplanen bør bringes i fuld overensstemmelse med disse retningslinjer.


Det er samlet set afgørende, at kommuneplanen på dette punkt revideres. Køge Kommune skal gøre sig langt mere attraktiv for teleselskaberne at investere i, således at kommunens digitale infrastruktur i sig selv kan blive et stærkt argument for at flytte til og drive forretning i kommunen.


Studieboliger i Køge Nord i sammenhæng med den nye jernbane.


RVK skal opfordre til, at der i tilknytning til den nye jernbane og station i Køge Nord, planlægges og opføres studieboliger, således at kommunen fremadrettet vil være i stand til både at tiltrække studerende fra eksempelvis de københavnske universiteter og studerende til de forskellige studieretninger på Campus i Køge. Et sådant initiativ vil hjælpe til med at sikre, at Køge fremover vil gøre sig mere attraktiv og kunne tiltrække en øget andel af de studerende i Hovedstadsområdet, der på sigt vil være mere tilbøjelige til at blive boende i kommune og sikre både kompetencemæssig diversitet, mere liv i byen, øget iværksætteri og en gennemsnitsindtjening for kommunens indbyggere.


Øget fokus på bedre muligheder for iværksætteri.


I forlængelse af ovenstående bør Køge Kommune i langt højere grad end det på nuværende tidspunkt er tilfældet fokusere på at tiltrække flere iværksættere og opstartsvirksomheder til kommunen. Dette kunne ske ved at reservere en del af de planlagte nye kontorbyggerier til dette formål, og ved at planlægge yderligere dedikerede opførelser til brug for iværksætteri og opstartsvirksomheder i tilknytning til kommunens stationsområder.


En mere ambitiøs naturindsats


Køge Kommune er en naturskøn kommune, hvis borgere i meget høj grad nyder godt af udstrakte arealer med skov, mark og strand. Imidlertid fremgår det tydeligt af udkastet til kommuneplan, at der er behov for en mere ambitiøs og sammenhængende indsats for at beskytte naturen og fremme biodiversiteten i kommunen.


RVK skal derfor opfordre til, at Køge Kommune følger Danmarks Naturfrednings ambitioner om at  • beskytte naturens mangfoldighed,

  • skabe mere plads til naturen og opsætte mål om, at en tredjedel af kommunens landareal er natur i 2030,

  • binde naturområder sammen så dyr får mulighed for at leve med deres artsfæller, og

  • generelt at forpligte sig til at forbedre naturens tilstand, så tabet af arter stopper, og økosystemerne også i fremtiden leverer vigtige tjenester som bestøvning, rensning af jord, vand og luft og rum til rekreation.


Konkret bør der i kommuneplanen opsættes mere specifikke, ambitiøse og sammenhængende mål om oprettelse af kommunale skovarealer.