Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Køge

Radikale Venstre i Køges bemærkninger til en række spareforslag på børne- og skoleområdet i Køge Kommune

I forlængelse af det i 2018 indgåede budgetforlig for Køge Kommune, hvor en række besparelser blev udskudt til vedtagelse i 2019, har samtlige politiske udvalg i Køge Kommune sendt en række besparelsesforslag i høring.


Radikale Venstre i Køge (RVK) skal i det følgende afgive bemærkninger til særligt de besparelser, der foreslås gennemført på børne- og skoleområdet, da dette område særligt fortjener opmærksomhed på grund af de potentielt vidtrækkende konsekvenser, besparelser på dette i forvejen økonomisk trængte område vil kunne medføre.


RVK anerkender, at der er behov for at gennemføre en række tilpasninger, der kan bringe budgettet i balance.


Som nævnt i det af RVK tidligere afgivne høringssvar i forbindelse med budgetprocessen i efteråret 2018, havde RVK imidlertid gerne set, at reduktionen af udgifterne i højere grad var sket gennem driftsmæssige effektiviseringer, øget digitalisering m.m., således at nedskæringer på de egentlige driftsområder i højere grad kunne undgås. Selvom Køge Kommune på landsplan ligger på et gennemsnitligt niveau, når det drejer sig om det administrative ressourceforbrug, burde det være muligt at høste erfaringer fra andre kommuner med et lavere forbrug og derigennem nedbringe Køge Kommunes administrative ressourceforbrug. Økonomiudvalgets område burde således i højere grad holde for, når det kommer til besparelser.


RVK ser derudover ikke behov for, at de identificerede nødvendige besparelser skal fordeles ligeligt på de enkelte udvalgs budgetter. Dette princip fører således til et besparelsesbehov på børne- og skoleområderne på over 20 mio. kroner, hvilket RVK finder uforsvarligt. Børneudvalgets område vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt, hvis de foreslåede besparelser gennemføres, og RVK skal som tidligere generelt henstille til, at børneområdet i højere grad end foreslået friholdes for besparelser.


Det kunne i stedet udover de ovenfor nævnte besparelsespotentialer på Økonomiudvalgets område – grundlæggende overvejes at finde de nødvendige besparelser ved at reducere det overordnede omkostningsniveau på ældreområdet, hvor Køge Kommunes udgifter ligger noget over vores nabokommuners, samt ved at genoverveje behovet for visse af kommunens omkostningstunge anlægsopgaver.


Herved kunne en række forslag, der i høj grad vender den tunge ende nedad, og som i utilstrækkeligt omfang tager fat på at reducere omkostninger i Køge Kommunes administration, undgås.


På skoleområdet er der opstillet et sparekrav på 13 mio. kr. og sendt forslag til besparelser på i ca. 20 mio. kroner i høring.


Det mest omfattende spareforslag drejer sig om samling af udskolingsklasserne på en række af kommunens skoler. Dette spareforslag bør ikke gennemføres. Det vil medføre stigende klassekvotienter, der uundgåeligt vil vanskeliggøre undervisningsdifferentiering, hvilket vil udgøre et problem i forhold til inklusion i de større klasser. Det er vores opfattelse, at de børn, der burde inkluderes, reelt snarere vil risikere at føle sig ekskluderet, da de vanskeligt vil kunne rummes i så store klasser. I sidste ende kan forslaget risikere føre til, at flere unge ryger ud af uddannelsessystemet, hvilket vil være langt dyrere for samfundet på sigt.


Det foreslås desuden at justere kommunens skoledistrikter således, at klassekvotienten bliver større, og muligheden for frit skolevalg reduceres. RVK finder det som nævnt uhensigtsmæssigt at øge klassekvotienten, og kan derfor ikke støtte dette besparelsesforslag. RVK kan heller ikke støtte forslaget om "udvidet pausetid", der reelt er en indskrænkning af undervisningstiden.


RVK kan heller ikke bakke op om de foreslåede besparelser vedr. tosprogs-tildeling, reduktion i PPR-fagpersonalet, afkortning af den gennemsnitlige tid i modtageklasserne og afskaffelse af lejrskolerne. Samtlige disse forslag vender ubetinget den tunge ende nedad rent socialt, og kan i vores optik ikke forsvares inden for rammerne af det nuværende budget.


Der foreslås i materialet også en omorganisering af kommunens specialskoletilbud. Det er RVKs opfattelse, at det generelt fremstår velovervejet og fornuftigt at etablere tilbud indenfor kommunen, da det er langt dyrere at sende børn til specialtilbud udenfor kommunen.


Forslaget om at etablere en større specialskole i Holmehus for børn med sociosociale udfordringer og dermed rykke de børn væk fra Ellebækskolen, der dermed bliver en ren autismeskole og igen kan RVK således støtte dette, ligesom vi kan støtte forslaget om at udvide Slimminge Skole til igen at være et skole-behandlingstilbud til børn og forældre. Disse forslag er på en gang omkostningseffektive og vil føre til øget kvalitet på området, og RVK bakker således varmt op herom.


RVK kan til gengæld ikke støtte forslaget om at overføre udskolingen fra Ellebækskolen til specialklasser under Hastrupskolen. Der synes ikke at være belæg for at antage, at de børn, der kommer fra Ellebækskolen, i sommerferien mellem sjette og syvende klasse løfter sig så meget, at de ikke længere behøver et specialskoletilbud, men kan klare sig med en specialklasse i en alm. folkeskole. De har fortsat brug for den ekspertise, specialskolelærerne har opbygget gennem mange år, og vi er bekymrede for risikoen for afspecialisering over tid. Dertil kommer, at der ikke synes at være noget særligt besparelsespotentiale ved den foreslåede omlægning.


RVK skal slutteligt bemærke, at vi kan støtte den foreslåede samling af visitationsudvalget og den foreslåede tilbagerulning af skolernes inklusionsmidler grundet den faldende inklusionsprocent.


Samlet skal RVK advare mod en række af de foreslåede besparelser, men vi vil omvendt gerne rose de grundlæggende gode og fremsynede forslag til omlægning af særligt specialskoleområdet. Det er positivt at se eksempler på, at besparelser og øget kvalitet kan gå hånd i hånd.